Elektronski sertifikat kao uslov poslovanja
 


Poziv PKS i komorskog sistema Srbije privrednicima da na vreme pribave kvalifikovane elektronske sertifikate

Privredna komora Srbije (PKS) poziva privredne subjekte da na vreme pribave kvalifikovane elektronske sertifikate, kako bi se stvorili svi preduslovi za normalno poslovanje i ispunjavanje zakonskih obaveza početkom naredne godine.

Od 1. januara 2014. godine, radi neometanog obavljanja delatnosti, svi privredni subjekti u zemlji u obavezi su da koriste elektronske servise Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Tada stupa na snagu Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. Od 6. januara biće obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje.


U cilju unapređenja i efikasnije realizacije zahteva, omogućeno je ONLINE popunjavanje zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata:

ONLINE PRIJAVA ZA KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT
 


Uputstvo za popunjavanje online prijave na sledećem linku: Uputstvo

Preduslov za korišćenje navedenih elektronskih servisa koji od početka naredne godine postaju obavezni je posedovanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Sertifikaciono telo PKS (PKS SA), u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate koji su namenjeni svim učesnicima elektronskog poslovanja u Srbiji.

Više informacija o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata i instalaciji potrebnog softvera za instalaciju sertifikata sa portala PKS nalaze se na veb sajtu  www.pks.rs/ca

Procedura izdavanja sertifikata na korporativnoj kartici PKS

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji ste prethodno online popunili, vodi Vas do štampanja Ugovora i profakture za uplatu. Prateću dokumentaciju možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu:

Regionalna privredna komora Kruševac
Registraciono telo PKS
Balkanska 63  / IV
37000 Kruševac
ili Privredna komora Srbije
Sertifikaciono telo
Resavska 13-15
11000 Beograd

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na korporativnoj PKS kartici se sastoji od dve strane, koje moraju biti overene i potpisane od strane odgovornog lica:

  • Prva strana - Podaci o pravnom licu ili preduzetniku – direktoru ili vlasniku

  • Druga strana - Spisak ovlašćenih lica za koje se zahteva izrada sertifikata (iz jednog privrednog subjekta više ovlašćenih fizičkih lica može podneti zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.)

Uz Zahtev Korisnik dostavlja i propratnu dokumentaciju, i to:

  1. Fotokopiju lične karte odgovornog lica

  2. Fotokopija lične karte za svako ovlašćeno fizičko lice

  3. Fotokopiju izvoda o registraciji privrednog subjekta (APR)

  4. Fotokopija OP obrasca – lica ovlašćenih za potpisivanje

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

Cenovnik izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata, podešavanja i neophodan softwer možete naći na sajtu Privredne komore Srbije.

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u RPK Kruševac. Rok za izradu sertifikata je 7 (sedam) dana od dana uplate

Osobe za kontakt:

Ljiljana Veljković
Telefon: 037 441 128, 441 280
mail: ljiljana.veljkovic@komora.net

Aleskandra Aleksić
Telefon: 037 441 128, 441 280
mail:  aleksandra.aleksic@komora.net

Marija Veskovi
ć
Telefon: 037 441 128, 441 280
mail:  marija.veskovic@komora.net