PORESKI SISTEM
 
1. PORESKI KALENDAR

2. LINKOVI

PORESKA UPRAVA- MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

3. PORESKE STOPE
 

Poreski sistem u zemlji karakterišu niske poreske stope. Porez na dobit je jedan od najpovoljnijih u Evropi, a porez na dodatu vrednost i porez na zarade iznose manje nego u većini država Centralne i Istočne Evrope.

Poreske stope 

4. POREZ NA DODATU VREDNOST

Stopa poreza na dodatu vrednost iznosi:

 • 18% (opšta stopa),
 • 8% (posebna stopa).

Porez na dodatu vrednost


Zakonom o porezu na dodatu vrednost uveden je PDV kao opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.

Predmet oporezivanja su:

 • isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
 • uvoz dobara u Srbiju.

Opšta stopa PDV za promet dobara i usluga ili uvoz dobara je 18%, a posebna stopa iznosi 8%.

Zakonom su regulisana i poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, poreska oslobođenja kod uvoza dobara, uslovi za odbitak predhodnog poreza, povraćaj i refrakcija poreza, kao i posebni postupci oporezivanja za određene kategorije privrednih subjekata.

Povraćaj PDV-a

Ako je iznos prethodnog poreza (prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje), veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike.

Poreski obveznik može da se opredeli za povraćaj razlike ili da mu se razlika prizna kao poreski kredit. Ako se poreski obveznik opredeli za povraćaj razlike, nadležni poreski organ po sprovedenom postupku vrši povraćaj PDV na račun koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika PDV. Ako se obveznik opredeli da mu se razlika prizna kao poreski kredit, on koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za naredni poreski period. Međutim, ako obveznik, nakon izmirivanja poreske obaveze kroz razliku koja je priznata kao poreski kredit, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može u tom iznosu izmiriti svoju poresku obavezu za naredne poreske periode ili zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita. Povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita obveznik može tražiti podnošenjem zahteva, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Povraćaj poreza, kao i povraćaj neiskorišćenog poreskog kredita, vrši se najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo, nakon isteka roka za predaju poreske prijave, odnosno od dana podnošenja zahteva.

Pretežni izvoznik

Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV, čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu koji je sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od ovih kriterijuma, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Zakon o porezu na dodatu vrednost možete preuzeti ovde.


5. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit plaća se po stopi od 10%. 

Porez na dobit

ZAKON O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA
(''Sl. glasnik RS'', br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004)

Poreski obveznik

Poreski obveznik poreza na dobit preduzeća je preduzeće organizovano u jednom od sledećih oblika:

 • Ortačko društvo;

 • Komanditno društvo;

 • Društvo s ograničenom odgovornošću;

 • Akcionarsko društvo;

 • Društveno preduzeće;

 • Javno preduzeće.

Poreski obveznik je rezident Republike Srbije koji podleže oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji Republike Srbije. (čl.1)

Poreska osnovica

Osnovica  poreza na dobit preduzeća je oporeziva dobit. (čl. 6)

Poreski period

Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina. (čl.38)

Poreska stopa

Stopa poreza na dobit preduzeća je proporcionalna i jednoobrazna i iznosi 10%. (čl.39)

Poreska prijava

Poreski obveznik je dužan da na osnovu podataka iz poreskog bilansa i druge dokumentacije, podnese nadležnom poreskom organu poresku prijavu u kojoj je obračunao porez za period za koji se utvrđuje porez i to u roku od 10 dana od isteka roka propisanog za podnošenje finansijskog izveštaja. (čl. 63)

Obračunavanje i plaćanje poreza

Obveznik je dužan da u poreskoj prijavi sam obračuna porez na dobit za poreski period za koji se prijava podnosi.

Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave.

Ako je obveznik, u vidu akontacije, platio više poreza nego što je bio dužan da plati po konačno obračunatoj obavezi, može da traži povraćaj više plaćenog poreza ili da mu se taj iznos uračunava kao akontacija za naredni period. (čl.66)

***

Privredno društvo tj. preduzeće organizovano u jednom od sledećih oblika: akcionarsko društvo, ortačko društvo, komaditno društvo, društveno preduzeće i javno preduzeće i zadruge, podnose poresku prijavu na Obrascu PDP (novi Obrazac PDP) - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit preduzeća za period od ___ do ___ 200 _. godine ili na Obrascu PDN -Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit preduzeća za nedobitne organizacije za period od ___ do ___ 200 __. godine.

Izmene i dopune izvršene su i u delu koji se odnosi na utvrđivanje akontacije poreza na dobit preduzeća: deo 10 – Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije i deo 11 – Podaci od značaja za izmenu mesečne akontacije.

Obveznik poreza u 200_. godini plaća mesečnu akontaciju, koju je sam obračunao na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznici poreza na dobit preduzeća sastavljaju poreski bilans i to:

 1. na Obrascu PBN - Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 200__. godine;

 2. na Obrascu PBN 1 - Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni okvir za preduzeća, zadruge i preduzetnike za period od _____ do _____ 200__. godine.

Oba Pravilnika koja regulišu ove promene (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) – obveznike poreza na dobit preduzeća) su objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 15/06.6. POREZ PO ODBITKU

Porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na dividende, udele u dobiti u pravnom licu, autorske naknade i kamate.

 

7. POREZ NA DOHODAK

Stopa poreza na dohodak iznosi 12% za zarade, odnosno 20% za ostale vrste prihoda. U ostale oblike prihoda spadaju prihodi od poljoprivrede i šumarstva, samostalne delatnosti, autorskih prava i industrijske svojine, kapitala, nepokretnosti, zatim kapitalni dobici i drugi prihodi.

Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak. Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda:

 • zarade;
 • prihodi od poljoprivrede i šumarstva;
 • prihodi od samostalne delatnosti;
 • prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;
 • prihodi od kapitala;
 • prihodi od nepokretnosti;
 • kapitalni dobici;
 • ostali prihodi.

Stopa poreza na dohodak iznosi 12% za zarade, gde se pod zaradom smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog. Takođe se smatraju i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Stopa poreza na dohodak za ostale vrste prihoda iznosi 20%.

_
8. GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK

Stopa godišnjeg poreza na dohodak iznosi 10%, odnosno 15%, u zavisnosti od visine godišnjeg dohotka. Za strane državljane, koji imaju status rezidenata, niža stopa poreza obračunava se na dohodak ispod 8 prosečnih godišnjih zarada u Srbiji, a viša na dohodak koji prelazi ovaj iznos.


9. DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANE

Stope doprinosa za socijalno osiguranje iznose:

 • penzijsko i invalidsko osiguranje - 11%,
 • zdravstveno osiguranje - 6,15%,
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

Ukupan zbir doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na zarade koji se obračunavaju na neto zaradu iznosi oko 65% neto zarade.

Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Doprinosi, u smislu ovog zakona, jesu:

 • za penzijsko i invalidsko osiguranje:

              o  doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

              o  dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa zakonom;

             o  doprinos za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne
                 bolesti u slučajevima utvrđenim zakonom.

 • za zdravstveno osiguranje:

              o  doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

             o  doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u slučajevima utvrđenim zakonom;

 • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:

 • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 22%;
 • za obavezno zdravstveno osiguranje - 12,3%;
 • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, obračun doprinosa vrši se po sledećim stopama:

 • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 11%;
 • za obavezno zdravstveno osiguranje - 6,15%;
 • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.


10. POREZI NA IMOVINU

(«Službeni glasnik RS», br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 i 5/09; «Službeni list SRJ», br. 42/02)

POREZ NA IMOVINU

Poreska osnovica

Osnovica poreza na imovinu kod nepokretnosti, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, gde poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, je tržišna vrednost nepokretnosti na dan 31. decembar godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Visinu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje nadležni poreski organ, s tim što se ona svake godine umanjuje za amortizaciju po stopi od 1,5% primenom proporcionalne metode, a najviše do 70%. (čl. 5)

Poreske stope

Stope poreza na imovinu iznose: (čl. 11)

1. na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – 0,40%;
2. na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige:
* na poresku osnovicu do 6.000.000 dinara, plaća se na ime poreza 0,40%,
* na poresku osnovicu od 6.000.000 do 15.000.000 dinara, plaća se na ime poreza 24.000 dinara + 0,80% na iznos preko 6.000.000 dinara ,
* na poresku osnovicu od 15.000.000 do 30.000.000 dinara, plaća se na ime poreza 96.000 dinara + 1,50% na iznos preko 15.000.000 dinara,
* na poresku osnovicu preko 30.000.000 dinara, plaća se na ime poreza 321.000 dinara + 3% na iznos preko 30.000.000 dinara.

POREZ NA NASLEĐE I POKLON

Poreska osnovica

Osnovica poreza na nasleđe je tržišna vrednost nasleđene imovine, umanjena za iznos dugova, troškova i drugih tereta koje je obveznik dužan da isplati ili na drugi način izmiri iz nasleđene imovine, na dan nastanka poreske obaveze.

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ. (čl. 16)

Poreske stope

Stope poreza na nasleđe i poklon su progresivne. (čl. 18)

Obveznici koji se , u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na nasleđe i poklon plaćaju po sledećim stopama: (čl. 19)

1. Na poresku osnovicu do 300.000 dinara plaća se 3% na ime poreza,
2. Na poresku osnovicu preko 300.000 dinara plaća se 9.000 dinara + 5% na iznos preko 300.000 dinara.

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Poreska osnovica

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. (čl. 27)

Poreske stope

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% (čl. 30)


UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. (čl. 32)

Utvrđivanje poreza

Obveznik poreza na imovinu dužan je da podnese poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.

Prijava iz ovog člana se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi. (čl. 34)

Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. (čl. 39)

***

Od 1. januara 2005. godine ne plaća se porez na imovinu na pravo svojine na akcije na ime i na udele u društvu sa ograničenom odgovornošću ( U «Sl. glasniku RS», br. 135/04, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu).


11. Zakon o akcizama

ZAKON O AKCIZAMA
(« Službeni glasnik RS», br. 22/01, 42/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-drugi zakon, 61/07 i 5/09)

NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Proizvodnja i uvoz

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su akcizni proizvodi: 1) proizvedeni u Republici Srbiji i 2) uvezeni u Republiku Srbiju. (čl. 3)

Osnovica akcize

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos uvoznih dažbina.

Osnovicu za obračun akciza na cigare i cigarilose iz domaće proizvodnje čini prodajna cena tih proizvoda. (čl. 8)

IZNOSI I STOPE AKCIZE

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima (čl.9) i to na:

1. sve vrste motornog benzina............44,00 din/lit;
2. sve vrste dizel-goriva......................30,00 din/lit;
3. ostale derivate nafte.......................32,00 din/kg;
4. tecni naftni gas.................................5,00 din/kg.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama člana 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona. (čl. 10)

Akciza na alkoholna pića se plaća u sledećim iznosima (čl. 12) i to:

1. rakije:

* od voća, grožđa, specijalne rakije.......................................53,83 din/l;
* od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina.......................136,55 din/l;

2. žestoka alkoholna pića i likeri..............................................87,54 din/l;
3. niskoalkoholna pića...............................................................9,00 din/l.

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 15,00 din/l. (čl. 12a)

Na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) akciza se plaća po stopi od 30%. (čl. 14)

Indeksacija

Dinarski iznosi akciza iz ovog zakona usklađuju se polugodišnje stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike. (čl.17)

OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznog proizvoda u promet. (čl. 21)

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati (čl. 23):

1. najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;
2. najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.