Prijem finansijskih izveštaja za 2010. godinu
izvor: Agencija za privredne registre

Finansijski izveštaji za 2010. godinu za sve vrste obveznika dostavljaju se u rokovima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009 - u daljem tekstu Zakon), na obrascima, propisanim pravilnicima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za odgovarajuću grupu obveznika.

Način prijema, obrade i registracije finansijskih izveštaja, propisan  je Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br 2/2010) i najnovijim izmenama i dopuna ovog pravilnika, objavljenim u „Sl. Glasniku RS“, br. 102, od 30. decembra  2010. godine.

Najvažnije novine u postupku prijema, obrade i registracije finansijskih izveštaja za 2010. godinu, propisane izmenama i dopunama pravilnika, su:

1.       Uvođenje posebnih obrazaca – zahteva za registraciju, odnosno objavljivanje dokumentacije, sa propisanom formom i sadržinom, koje su  obveznici dužni da dostave uz odgovarajuće finansijske izveštaje:

Napomena:PDF obrasce možete popuniti elektronski pomoću programa Adobe Acrobat Reader (minimum verzija 8) i tako popunjene ih odštampati. Program Adobe Acrobat Reader možete preuzeti ovde.

Svi zahtevi treba obavezno da sadrže kompletno i tačno popunjene sve predviđene   podatke, potpis zakonskog zastupnika i pečat pravnog  lica. Primeri popunjenih zahteva sa obrazloženjima

2.                   Promena načina dostavljanja finansijskih izveštaja (redovnih godišnjih i konsolidovanih) sastavljenih primenom posebne aplikacije Agencije za 2010. godinu (XML datoteka), koje su obveznici dužni da po proceduri utvrđenoj tehničkim uputstvom za primenu te aplikacije, dostavljaju isključivo preko interneta posredstvom posebnog web servisa (a ne na magnetnom mediju). Pored tih izveštaja, obveznici obavezno dostavljaju redovnom poštom i jedan primerak u pisanoj formi, odštampan primenom te  aplikacije. Posebno treba istaći da će se za finansijske izveštaje koji su dostavljeni  posredstvom ovog servisa, a nisu sastavljeni u skladu sa pravilnikom i tehničkim uputstvom, smatrati da su dostavljeni samo u pisanoj formi i za njih će se plaćati  odgovarajuća naknada propisana podzakonskim aktom kojim se uređuje visina naknade za registraciju i objavljivanje finansijskih izveštaja .

3.       Dostavljanje obaveštenja o razvrstavanju po veličini isključivo u okviru zahteva za registraciju finansijskog izveštaja.  Ovo znači, da su obveznici razvrstavanja (privredna društva, zadruge, druga pravna lica i ogranci stranih pravnih lica), po izvršenom razvrstavanju, dužni da utvrđenu veličinu unesu u poseban deo  zahteva za registraciju finansijskog izveštaja, a nemaju obavezu da Agenciji dostavljaju poseban dokument o razvrstavanju.

4.       Uređeni su uslovi i način vršenja zamena finansijskih izveštaja, odnosno objavljene dokumentacije. Naime, obveznici koji posle dostavljanja redovnih godišnjih ili konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji, utvrde da u tim finansijskim izveštajama rezultati poslovanja i finanasijski  položaj nisu  iskazani istinito i objektivno, mogu samo izuzetno, a najkasnije do okončanja preliminarne obrade, zahtevati njegovu zamenu, ali isključivo pod uslovima propisanim izmenama i dopunama pravilnika. Dostavljeni novi  finansijski izveštaji, odnosno dokumentacija iz čl. 31. Zakona, neće se smatrati  zamenom, ako uz njih  nije dostavljen:

  • zahtev za zamenu finansijskog izveštaja odnosno objavljene dokumentacije - kompletno popunjen ogovarajućim podacima (naročito u delu koji se odnosi na zamenu gde treba ispravno obeležiti vrstu finansijskog izveštaja - redovni godišnji, konsolidovani, odnosno obveznici revizije treba da obeleže zamenu dokumentacije,  kao i da upišu odgovarajući FI broj),  potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica,i
  • dokaz o uplati  posebne naknade za registraciju zamene finansijskih izveštaja, odnosno objavljene dokumentacije, propisane podzakonskim aktom kojim se uređuje visina naknade za registraciju i objavljivanje finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaji za 2010. godinu za sve vrste obveznika dostavljaju se u rokovima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009 - u daljem tekstu Zakon), na obrascima, propisanim pravilnicima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za odgovarajuću grupu obveznika.

Način prijema, obrade i registracije finansijskih izveštaja, propisan  je Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br 2/2010) i najnovijim izmenama i dopuna ovog pravilnika, objavljenim u „Sl. Glasniku RS“, br. 102, od 30. decembra  2010. godine.

Najvažnije novine u postupku prijema, obrade i registracije finansijskih izveštaja za 2010. godinu, propisane izmenama i dopunama pravilnika, su:

1.       Uvođenje posebnih obrazaca – zahteva za registraciju, odnosno objavljivanje dokumentacije, sa propisanom formom i sadržinom, koje su  obveznici dužni da dostave uz odgovarajuće finansijske izveštaje:

Napomena:PDF obrasce možete popuniti elektronski pomoću programa Adobe Acrobat Reader (minimum verzija 8) i tako popunjene ih odštampati. Program Adobe Acrobat Reader možete preuzeti ovde.

Svi zahtevi treba obavezno da sadrže kompletno i tačno popunjene sve predviđene   podatke, potpis zakonskog zastupnika i pečat pravnog  lica. Primeri popunjenih zahteva sa obrazloženjima

2.                   Promena načina dostavljanja finansijskih izveštaja (redovnih godišnjih i konsolidovanih) sastavljenih primenom posebne aplikacije Agencije za 2010. godinu (XML datoteka), koje su obveznici dužni da po proceduri utvrđenoj tehničkim uputstvom za primenu te aplikacije, dostavljaju isključivo preko interneta posredstvom posebnog web servisa (a ne na magnetnom mediju). Pored tih izveštaja, obveznici obavezno dostavljaju redovnom poštom i jedan primerak u pisanoj formi, odštampan primenom te  aplikacije. Posebno treba istaći da će se za finansijske izveštaje koji su dostavljeni  posredstvom ovog servisa, a nisu sastavljeni u skladu sa pravilnikom i tehničkim uputstvom, smatrati da su dostavljeni samo u pisanoj formi i za njih će se plaćati  odgovarajuća naknada propisana podzakonskim aktom kojim se uređuje visina naknade za registraciju i objavljivanje finansijskih izveštaja .

3.       Dostavljanje obaveštenja o razvrstavanju po veličini isključivo u okviru zahteva za registraciju finansijskog izveštaja.  Ovo znači, da su obveznici razvrstavanja (privredna društva, zadruge, druga pravna lica i ogranci stranih pravnih lica), po izvršenom razvrstavanju, dužni da utvrđenu veličinu unesu u poseban deo  zahteva za registraciju finansijskog izveštaja, a nemaju obavezu da Agenciji dostavljaju poseban dokument o razvrstavanju.

4.       Uređeni su uslovi i način vršenja zamena finansijskih izveštaja, odnosno objavljene dokumentacije. Naime, obveznici koji posle dostavljanja redovnih godišnjih ili konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji, utvrde da u tim finansijskim izveštajama rezultati poslovanja i finanasijski  položaj nisu  iskazani istinito i objektivno, mogu samo izuzetno, a najkasnije do okončanja preliminarne obrade, zahtevati njegovu zamenu, ali isključivo pod uslovima propisanim izmenama i dopunama pravilnika. Dostavljeni novi  finansijski izveštaji, odnosno dokumentacija iz čl. 31. Zakona, neće se smatrati  zamenom, ako uz njih  nije dostavljen:

  • zahtev za zamenu finansijskog izveštaja odnosno objavljene dokumentacije - kompletno popunjen ogovarajućim podacima (naročito u delu koji se odnosi na zamenu gde treba ispravno obeležiti vrstu finansijskog izveštaja - redovni godišnji, konsolidovani, odnosno obveznici revizije treba da obeleže zamenu dokumentacije,  kao i da upišu odgovarajući FI broj),  potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica,i
  • dokaz o uplati  posebne naknade za registraciju zamene finansijskih izveštaja, odnosno objavljene dokumentacije, propisane podzakonskim aktom kojim se uređuje visina naknade za registraciju i objavljivanje finansijskih izveštaja.

Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2010. godinu, dostavljaju se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Agencija za privredne registre, 11000 Beograd 6, s navođenjem ogovarajućeg poštanskog faha

  • za obveznike koji nemaju obavezu da vrše reviziju finansijskih izveštaja, za finansijske izveštaje sastavljene primenom posebne aplikacije Agencije  – fah 1000,
  • za obveznike revizije, za finansijske izveštaje  u pisanoj formi, kao i sastavljene primenom posebne aplikacije Agencije   – fah 2000,
  • za mala privredna društva, zadruge i ogranke koji nemaju obavezu da vrše reviziju, u pisanoj formi – fah 3000,
  • za preduzetnike, u pisanoj formi – fah 4000
  • za mala druga pravna lica, u pisanoj formi – fah 5000.

Napomena: Podaci iz finansijskih izveštaja, izrađeni primenom posebne aplikacije Agencije (XML datoteka) - dostavljaju se preko interneta posredstvom posebnog web servisa, a  obrasci odštampani iz te Aplikacije,  dostavljaju se redovnom  POŠTOM, sa navođenjem odgovarajućeg poštanskog faha.


Ostali finansijski izveštaji – konsolidovani finansijski izveštaji, dokumentacija iz čl. 31 za obveznike revizije i vanredni finansijski izveštaji,  dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu
:

Agencija za privredne registre – Registar finansijskih izveštaja, 11000 Beograd, Brankova 25.

Finansijski izveštaji se dostavljaju u jednom primerku. Višak dokumentacije se ne vraća obveznicima, ukoliko isti dostave finansijske izveštaje u više primeraka.

Svi obrasci finansijskih izveštaja, uključujući i Napomene uz finansijske izveštaje, moraju biti potpisani od strane zakonskog zastupnika i overeni pečatom obveznika. Uz obrasce finansijskog izveštaja, obveznici su dužni da dostave i odgovarajuću  dokumentaciju.

Računska i logička kontrola podataka prikazanih u finansijskim izveštajima vrši se u skladu sa podzakonskim aktima kojima se uređuju sadržina i forma obrazaca finansijskog izveštaja odnosno u skladu sa pravilima računske i logičke kontrole utvrđenim u skladu sa tim aktima.

Razvrstavanje po veličini, obveznici vrše  na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu, a u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji.

Finansijski izveštaji koji su formalno, računski i logički ispravni registruju se u Agenciji i unose u jedinstveni Registar finansijskih izveštaja.