Osnivanje stranog predstavništva
 
Osnivanje privrednih subjekata
 
Strana ulaganja
 
         Zakoni         
   
  Osnivanje privrednih subjekata
 

Svi podaci su dati u svrhu informisanja.

DOKUMENTACIJA:

PRIVREDNI SUBJEKTI PREDUZETNICI
Zahtev za izvod iz registra privrednih subjekata   Registraciona prijava osnivanja preduzetničke radnje
Zahtev za rezervaciju imena privrednog subjekta Zahtev za izdavanje izvoda iz registra privrednih subjekata
Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta Prijava za promenu preduzetnika
Zahtev za prevođenje u registar privrednih subjekata Registraciona prijava prevođenja preduzetnika
Uputstvo za popunjavanje formulara Zahtev za rezervaciju naziva privrednog subjekta
  Registraciona prijava za brisanje preduzetnika
  Registracija preduzetnika - pitanja i odgovori

PRIVREDNI SUBJEKTI:

1. PREDUZETNIK
2. ORTAČKO DRUŠTVO
3. KOMANDITNO DRUŠTVO
4. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
5. AKCIONARSKO DRUŠTVO (ZATVORENO I OTVORENO)
6. ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZ

Pravni osnov

 1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  («Službeni glasnik RS» br. 125/04)
 2. ZAKON O PREDUZEĆIMA
  («Sl. list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001- odluka SUS i 36/2002). Prestao da važi, osim čl. 392 – 399. i čl. 400a, 400b, 400v i 421a, koji ostaju na snazi do isteka rokova za privatizaciju, utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija.
 3. ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA
  («Službeni glasnik RS» br. 55/04, 61/05)
 4. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
  («Službeni glasnik RS» br. 55/04)
 5. ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA
  («Sl. glasnik SRS», br. 54/89 i 9/90 i  «Sl. glasnik RS», br. 19/91, 46/91, 31/93- odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04, 61/05 i 101/05)
 6. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA
  («Službeni list SRJ» br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98, 74/99)
 7. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA
  («Službeni list SRJ» br. 3/02 i 5/03)
 8. ZAKON O ZADRUGAMA
  («Službeni glasnik SRS» br. 57/89; «Službeni glasnik RS» br. 67/03, 46/95, 101/05)
 9. ZAKON O ZADRUGAMA
  («Službeni list SRJ», br. 41/96 i 12/98; «Službeni glasnik RS» br. 101/05)
 10. UREDBA O VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PODATAKA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I ZA DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE («Službeni glasnik RS» br. 109/05)

Registracija privrednih subjekata se obavlja u Agenciji za privredne registre:

Adresa Agencije za privredne registre:
Trg Nikole Pašića 5/IV 11000 Beograd,
tel: (011) 3331 400 • fax: (011) 3331 410
http://www.apr.sr.gov.yu/ • e-mail: registar@eunet.yu  

Adrese regionalnih centara Agencije za privredne registre:

 • Kraljevo - ul.Trg srpskih ratnika 30 tel: 036 302 180;
 • Kragujevac - ul Kragujevačkog oktobra 86 tel 034 330 336;
 • Niš - ul.Voždova 12. tel 018 258 119

  P R E D U Z E T N I K

  Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

  Preduzetnikom se smatra i fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, ako je tim propisima to određeno.

  Preduzetnik odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom imovinom.

  Preduzetnik delatnost obavlja pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, uz dodatak naziva «preduzetnik» ili skraćenice «pr».

  I Prevođenje preduzetnika

  Od 01.01.2006. godine Agencija za privredne registre vodi registar preduzetnika i vrši registraciju preduzetnika. Svi preduzetnici koji su osnovani kod nadležnih organa jedinica lokalne samouprave imaju obavezu da do 15.06.2006. godine podnesu registracionu prijavu za prevođenje Agenciji za privredne registre. Ukoliko se prijava ne podnese do 15.06.2006. godine, prevođenje će se naplaćivati i preduzetnik snosi rizik gubitka naziva pod kojim posluje. Prijave se mogu podneti lično u Agenciji, u organizacionim jedinicama Agencije, Opštinama sa kojima Agencija ima zaključen ugovor o međusobnoj saradnji, odnosno putem pošte preporučeno. Registracione prijave se mogu preuzeti sa sajta Agencije.
  1. Naknada:
  Prevođenje preduzetnika se ne naplaćuje ukoliko je prijava podneta do 15.06.2006. godine. Ukoliko se prijava podnese posle tog roka iznos naknade je 540,00 dinara, a preduzetnik snosi rizik da izgubi pravo na naziv pod kojim posluje.
  2. Potrebna dokumentacija:
  Za prevođenje u registar potrebno je podneti uredno popunjenu registracionu prijavu potpisanu od strane osnivača, kopiju rešenja o osnivanju, rešenja o promenama ukoliko ih je bilo, kopiju potvrde o PIB broju i ugovora sa bankom o otvaranju tekućeg računa. Kopije ne moraju biti overene. Prijavu podnosi osnivač, a ukoliko je podnosi punomoćnik, mora biti priloženo pismeno punomoćje sa overenim potpisom osnivača, sem u slučaju ako je punomoćje dato advokatu. Ovo se odnosi za sve vrste prijava koje se podnose Agenciji kada ih podnosi punomoćnik.

  II Osnivanje preduzetnika

  Upis registracije preduzetnika vrši se u Agenciji za privredne registre od 01.01.2006. godine. Kao osnivač se može pojaviti jedno fizičko lice i u tom slučaju se radi o osnivanju samostalne radnje, ili više fizičkih lica (najviše 10) i u tom slučaju se radi o osnivanju ortačke radnje.
  1. Naknada
  Za registraciju osnivanja naplaćuje se naknada u iznosu od 540,00 dinara na račun br. 840-969627-83, primalac je Agencija za privredne registre, model : 97, poziv na broj : 86 04.
  Sam osnivač opredeljuje datum početka rada i upisuje ga u registracionu prijavu. Ukoliko ga ne odredi ili odredi datum koji je raniji od datuma podnošenja registracione prijave, kao datum početka rada uzeće se datum podnošenja registracione prijave.
  2. Dokumentacija
  Pored uredno popunjene registracione prijave osnivanja radnje podnosi se fotokopija lične karte ili pasoša osnivača, odnosno svih ortaka kada se radi o osnivanju ortačke radnje, i dokaz o uplati naknade.
  Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži saglasnost nadležnog organa kao prethodni uslov registracije, potrebno je podneti i Rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji. Prijave se mogu podneti lično u Agenciji, u organizacionim jedinicama Agencije, Opštinama sa kojima Agencija ima ugovor, odnosno putem pošte preporučeno. Registracione prijave se mogu preuzeti sa sajta Agencije.

  III Promene kod preduzetnika

  Od 01.01.2006. godine preduzetnik je u obavezi da prijavi sve promene Agenciji za privredne registre. Ukoliko preduzetnik nije do dana podnošenja prijave za registraciju promene podataka podneo prijavu za prevođenje, u obavezi je da istovremeno sa prijavom promene podataka podnese i prijavu za prevođenje. Promene koje su predmet registracije su: promena ličnih podataka o osnivaču ili ortacima, preuzimanja radnje u slučaju smrti vlasnika, promena sedišta, naziva, pretežne delatnosti, poslovnog imena, roka na koji je radnja osnovana, upisa ili promene poslovođe ili lica koje zastupa ortake u ortačkoj radnji, prostorija koje se koriste van sedišta, podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka o radnji, upisa ili brisanja zabeležbe i privremenog prekida rada, promena pravne forme. Promene kao što su proširenje pretežne delatnosti, privremeni prestanak rada izdvojene prostorije van sedišta, oblik obavljanja delatnosti – promena statusa osnivača (da li se delatno obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner), nisu predmet registracije.
  1. Naknada i rok
  Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene iznosi 300,00 dinara
  Za dve i više blagovremeno podnete prijave promena u jednoj prijavi iznosi 480,00 dinara,
  Naknada za promenu pravne forme iznosi 5.100,00 dinara,
  Svi navedeni iznosi se uplaćuju na račun br. 840-969627-83, primalac je Agencija za privredne registre, model : 97, poziv na broj : 86 04. Osnivač sam opredeljuje datum od kada promena proizvodi pravno dejstvo. Potrebno je da se vodi računa o tome da se kao datum od kada promena proizvodi pravno dejstvo ne može uzeti datum pre podnošenja registracione prijave. Ukoliko se u registracionu prijavu upiše datum koje prethodi datumu podnošenja registracione prijave, registrovaće se kao datum promene, datum podnošenja registracione prijave.
  2. Dokumentacija
  Pored uredno popunjene registracione prijave promene podnosi se i dokaz o uplati naknade.
  Samo za pojedine promene potrebno je podneti i dokumentaciju kao recimo, za imenovanje poslovođe podnosi se ovlašćenje dato od osnivača poslovođi, za slučaj preuzimanja radnje zbog smrti osnivača potrebno je podneti izvod iz matične knjige umrlih i izjavu o preuzimanju. Prijave se mogu podneti lično u Agenciji, u organizacionim jedinicama Agencije, Opštinama sa kojima Agencija ima ugovor, odnosno putem pošte preporučeno. Registracione prijave se mogu preuzeti sa sajta Agencije.

  IV Prestanak - brisanje radnje

  Preduzetnička radnja trajno prestaje sa radom odjavom ili po slili zakona. Ukoliko radnja prestaje sa radom odjavom osnivač odnosno osnivači ortačke radnje odjavu vrše najkasnije danom podnošenja registracione prijave i prestanak rada po odjavi ne može se utvrđivati retroaktivno.
  1. Naknada i rok
  Naknada za prijavu trajnog prestanka radnje iznosi 360,00 dinara i uplaćuje se na račun br. 840-969627-83, primalac je Agencija za privredne registre, model : 97, poziv na broj : 86 04. Ukoliko se u registracionu prijavu upiše datum koje prethodi datumu podnošenja registracione prijave, registrovaće se kao datum prestanka radnje, datum podnošenja registracione prijave.
  2. Dokumentacija
  Pored uredno popunjene registracione prijave brisanja podnosi se i dokaz o uplati odgovarajuće naknade. Prijave se mogu podneti lično u Agenciji, u organizacionim jedinicama Agencije, Opštinama sa kojima Agencija ima ugovor, odnosno putem pošte preporučeno. Registracione prijave se mogu preuzeti sa sajta Agencije.

  Nazad na vrh strane

  PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

  1. ORTAČKO DRUŠTVO
  2. KOMANDITNO DRUŠTVO
  3. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  4. AKCIONARSKO DRUŠTVO (ZATVORENO I OTVORENO)

  ORTAČKO DRUŠTVO (o.d. ili od)

  Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka i radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, koje za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Ortaci su solidarno odgovorni za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako s poveriocem nije drugačije ugovoreno.

  Ulog ortaka u ortačko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama koji su izvršeni ili treba da budu izvršeni.

  Ulozi ortaka su jednake vrednosti.

  Registracija

  Uz registracionu prijavu osnivanja ortačkog društva prilaže se:

  • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
  • osnivački akt društva, s overenim potpisima osnivača;
  • ako je ortak preneo pravo poslovođenja na treće lice, overen potpis tog lica;
  • naknada za registraciju u iznosu od 2.040,00 dinara.

  Nazad na vrh strane

  KOMANDITNO DRUŠTVO  (k.d. ili kd)

  Komanditno društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja odreðene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Za svoje obaveze komanditno društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
  Ulog komanditora u komanditno društvo može biti novčani i nenovčani, ukljućujući i izvršeni rad i usluge u komanditnom društvu.
  Komanditor u komanditno društvo unosi ceo ugovoreni ulog pre sticanja svojstva komanditora.

  Registracija

  Uz registracionu prijavu osnivanja  komanditnog društva prilaže se:

  • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
  • osnivački akt društva, s overenim potpisima osnivača;
  • potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog;
  • sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga komanditora, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
  • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
  • overen potpis zastupnika;
  • naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

  Nazad na vrh strane

  DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o. ili doo)

  Društvo s ograničenom odgovornošću je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica (najviše 50), u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajednièkim poslovnim imenom. Za svoje obaveze društvo s ograničenom odgovornošću odgovara celokupnom svojom imovinom.

  Član društva ne odgovara za obaveze društva osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

  Ako se broj članova društva poveća do 100 i taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, društvo menja formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

  Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti.

  Novčani deo osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500 evra u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun društva do registracije društva,  a ostatak u roku od dve godine od dana registracije.

  Za osnivanje finansijskih i osiguravajućih organizacija i privrednih društava koja obavljaju zakonom određene delatnosti kao društvo sa ograničenom odgovornošću, posebnim zakonom se može odrediti veći minimalni osnovni kapital.

  Registracija

  Uz registracionu prijavu osnivanja društva s ograničenom odgovornošæu prilaže se:

  • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
  • osnivački akt društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;
  • potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;
  • sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
  • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivaèkim aktom;
  • overen potpis zastupnika;
  • naknada za registraciju u iznosu od 3.600,00 dinara.

  Nazad na vrh strane

  AKCIONARSKO DRUŠTVO (a.d. ili ad)

  Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.

  Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.

  Ulog u akcionarsko društvo u zamenu za izdavanje akcija može biti u novcu ili u stvarima i pravima, a ne u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili budući. Izuzetno, nenovčani ulog u zatvoreno akcionarsko društvo može biti u izvršenom radu ili u uslugama  društvu ako je to odreðeno osnivačkim aktom.

  Ugovoreni ulozi koji se unose u novcu uplaćuju se do registracije društva i to najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, a ostatak se uplaćuje u roku od dve godine od dana registracije društva.

  Ako se akcije ili druge hartije od vrednosti stiču unošenjem stvari i prava, njihovo plaćanje se vrši unošenjem tih stvari i prava u imovinu društva najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva.

  Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica i može imati najviše 100 akcionara. Ukoliko se ovaj broj poveća i održi duže od godinu, dana to društvo postaje otvoreno akcionarsko društvo. Zatvoreno društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom niti na drugi način nuditi akcije javnim putem.

  Otvoreno akcionarsko društvo je društvo čiji osnivači u vreme njegovog osnivanja upute javni poziv za upis i uplatu akcija, javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.  U skladu s ovim zakonom, ono može biti kotirano i nekotirano. Otvoreno akcionarsko društvo ne može ogranièiti prenos akcija trećim licima.

  Registracija

  Uz registracionu prijavu osnivanja zatvorenog akcionarskog društva prilaže se:

  • dokaz o identitetu osnivaèa (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
  • osnivački akt (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;
  • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;
  • sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
  • odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
  • overen potpis zastupnika;
  • naknada za registraciju 10.200,00 dinara.

  Uz registracionu prijavu osnivanja otvorenog akcionarskog društva prilaže se:

  • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša – za fizičko lice i/ili izvod iz registra za pravno lice);
  • osnivački akt društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;
  • izveštaj banke o upisanim akcijama;
  • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;
  • dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), s odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa;
  • procena vrednosti nenovčanog uloga osnivaèa od strane ovlašćenog procenjivača;
  • odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
  • overen potpis zastupnika;
  • naknada za registraciju 10.200,00 dinara.

  Nazad na vrh strane

  ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZ

  Z A D R U G A

  Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese.

  Zadruge se osnivaju kao zemljoradničke – opšte i specijalizovane (žitarske, voćarske, vinogradarske, ratarske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sl.), stambene, potrošačke, zanatske, zdravstvene, studentske, omladinske i učeničke, kao i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe i vršenje usluga.

  Registracija

  Uz registracionu prijavu osnivanja zadruge prilaže se:

  • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
  • akt o osnivanju (odluka ili ugovor);
  • zapisnik sa osnivačke skupštine;
  • izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu s aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u pomenutom aktu;
  • odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju;
  • overen potpis zastupnika;
  • naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

  Z A D R U Ž N I   S A V E Z

  Zadružni savez je samostalna interesna i stručno-poslovna organizacija, koja se osniva radi unapređenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajednièkih interesa.

  Zadružni savez se osniva po vrstama zadruga i za određenu teritoriju, kao okružni za odreðeno podruèje i područje pokrajina, teritoriju republika i Državne zajednice SCG.

  Registracija

  Uz registracionu prijavu osnivanja zadružnog saveza prilaže se:

  • ugovor o osnivanju zadružnog saveza;
  • odluka o imenovanju zastupnika;
  • overen potpis zastupnika;
  • naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

  Nazad na vrh strane